Storytelling Basics Bundled Kit

$99.99 $79.99
 • 2 - 4x6 White Puffy Alpha Sticker Sheets
 • 2 - 4x6 Black Puffy Alpha Sticker Sheets
 • 2 - 4x6 Gold-Foil Puffy Alpha Sticker Sheets
 • 2 - 4x6 Black Puffy Number Sticker Sheets
 • 2 - 4x6 Gold-Foil Puffy Number Sticker Sheets
 • 2 - 4x6 White Chipboard Number Sheets
 • 2 - 4x6 Black Chipboard Number Sheets
 • 2 - 4x6 Multi-Colored Chipboard Number Sheets
 • 2 - 4x6 Black Chipboard Alpha Sheets
 • 2 - 4x6 Multi-Colored Chipboard Alpha Sheets
 • 1 - 4x6 Black and White Chipboard Asterisks Sheet
 • 2 - 4x5.5 Neutral Star and Heart Puffy Sticker Sheets
 • 2 - 4x6 Colorful Star and Hart Puffy Sticker Sheets
 • 1 - 4x5.5 Star and Heart Cork Sticker Sheet
 • 3 - 4x6 Tab Sticker Sheets
 • 3 - 4x6 Circle Label Sticker Sheets
 • 3 - 4x6 Label Sticker Sheets
 • 1 - 6.25" x 8.25" Plastic Pouch